avatar

Podmienky


1. SÚHLAS S PODMIENKAMI

Súhlasíte s tým, že prístupom na stránku ste si prečítali všetky tieto Podmienky používania, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, POTOM MÁTE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ TÚTO LOKALITU A MUSÍTE JU OKAMŽITE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ.

Dodatočné podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť na stránke z času na čas zverejnené, sú týmto výslovne zahrnuté do týchto podmienok prostredníctvom odkazu. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia z času na čas vykonať zmeny alebo úpravy týchto podmienok používania. Na všetky zmeny vás upozorníme aktualizáciou dátumu "Posledná aktualizácia" týchto Podmienok používania a vy sa vzdávate práva na osobitné upozornenie na každú takúto zmenu. Uistite sa, že pri každom použití našej stránky skontrolujete príslušné Podmienky, aby ste pochopili, ktoré Podmienky sa na ňu vzťahujú. Zmeny v akýchkoľvek revidovaných Podmienkach používania sa na vás budú vzťahovať a bude sa mať za to, že ste sa s nimi oboznámili a že ste ich prijali, ak budete pokračovať v používaní Webovej lokality po dátume zverejnenia takýchto revidovaných Podmienok používania.

Stránka je určená pre používateľov, ktorí majú najmenej 13 rokov. Všetci používatelia, ktorí sú v jurisdikcii, v ktorej majú bydlisko, neplnoletí (spravidla mladší ako 18 rokov), musia mať na používanie Webových stránok povolenie a musia byť pod priamym dohľadom svojho rodiča alebo opatrovníka. Ak ste neplnoletý, musíte dať svojmu rodičovi alebo opatrovníkovi prečítať a odsúhlasiť tieto Podmienky používania pred tým, ako začnete používať Stránku.

2. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

LinkStack je licencovaný pod GNU Affero General Public License v3.0.

3. ZASTÚPENIE POUŽÍVATEĽA

Používaním stránky vyhlasujete a zaručujete, že:

 • všetky registračné informácie, ktoré poskytnete, budú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
 • budete udržiavať presnosť týchto informácií a v prípade potreby budete tieto registračné informácie bezodkladne aktualizovať;
 • máte právnu spôsobilosť a súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok používania;
 • nie ste mladší ako 13 rokov;
 • nie ste maloletý v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko, alebo ak ste maloletý, získali ste povolenie od rodičov na používanie Webovej lokality;
 • nebudete pristupovať na Webovú lokalitu prostredníctvom automatizovaných alebo neľudských prostriedkov, či už prostredníctvom bota, skriptu alebo inak;
 • nebudete používať Webovú lokalitu na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely; a
 • vaše používanie Webovej lokality nebude porušovať žiadny platný zákon alebo predpis.

Ak poskytnete akékoľvek nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné informácie, máme právo pozastaviť alebo zrušiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie lokality (alebo jej časti).

4. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Môže sa od vás vyžadovať, aby ste sa na stránke zaregistrovali. Súhlasíte s tým, že svoje heslo budete uchovávať v tajnosti a budete zodpovední za všetky prípady používania svojho účtu a hesla. Vyhradzujeme si právo odstrániť, obnoviť alebo zmeniť vami zvolené používateľské meno, ak podľa vlastného uváženia zistíme, že takéto používateľské meno je nevhodné, obscénne alebo inak nevhodné.

5. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Na stránku nesmiete pristupovať ani ju používať na iné účely, než na ktoré sme ju sprístupnili. Stránky sa nesmú používať v súvislosti s akýmikoľvek komerčnými aktivitami okrem tých, ktoré sme výslovne podporili alebo schválili.

Ako používateľ stránky súhlasíte s tým, že nebudete:

 • Systematicky získavať údaje alebo iný obsah zo stránky s cieľom vytvoriť alebo zostaviť, priamo alebo nepriamo, zbierku, kompiláciu, databázu alebo adresár bez nášho písomného súhlasu.
 • Podvádzať, klamať alebo zavádzať nás a ostatných používateľov, najmä pri pokusoch o zistenie citlivých informácií o účte, ako sú napríklad používateľské heslá.
 • Obchádzať, vypínať alebo inak zasahovať do bezpečnostných funkcií lokality vrátane funkcií, ktoré zabraňujú alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie akéhokoľvek obsahu alebo vynucujú obmedzenia používania lokality a/alebo obsahu na nej obsiahnutého.
 • Znevažovať, poškodzovať alebo inak poškodzovať podľa nášho názoru nás a/alebo Stránku.
 • Používať akékoľvek informácie získané zo Stránok s cieľom obťažovať, zneužívať alebo ubližovať inej osobe.
 • Nevhodne využívať naše služby podpory alebo podávať nepravdivé správy o zneužívaní alebo nevhodnom správaní.
 • Používať Stránku spôsobom, ktorý nie je v súlade s platnými zákonmi alebo predpismi.
 • Zapájať sa do neoprávneného rámovania alebo odkazovania na Stránku.
 • Nahrávať alebo prenášať (alebo sa pokúšať nahrávať alebo prenášať) vírusy, trójske kone alebo iný materiál vrátane nadmerného používania veľkých písmen a spamovania (nepretržité odosielanie opakujúceho sa textu), ktorý bráni akejkoľvek strane v neprerušovanom používaní a využívaní lokality alebo upravuje, zhoršuje, narúša, mení alebo zasahuje do používania, vlastností, funkcií, prevádzky alebo údržby lokality.
 • Zapojiť sa do akéhokoľvek automatizovaného používania systému, ako je napríklad používanie skriptov na odosielanie komentárov alebo správ, alebo používanie akýchkoľvek nástrojov na získavanie údajov, robotov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu údajov.
 • Odstrániť upozornenie na autorské práva alebo iné vlastnícke práva z akéhokoľvek obsahu.
 • Pokúšať sa vydávať za iného používateľa alebo osobu alebo používať používateľské meno iného používateľa.
 • Odosielať alebo prenášať (alebo sa pokúšať odosielať alebo prenášať) akýkoľvek materiál, ktorý funguje ako pasívny alebo aktívny mechanizmus zhromažďovania alebo prenosu informácií, okrem iného vrátane formátov na výmenu čistej grafiky ("gif"), pixelov 1×1, webových chýb, súborov cookie alebo iných podobných zariadení (niekedy označovaných ako "spyware" alebo "mechanizmy pasívneho zhromažďovania" alebo "pcms").
 • zasahovať do stránok alebo sietí či služieb pripojených k týmto stránkam, narúšať ich alebo ich neprimerane zaťažovať.
 • Obťažovať, obťažovať, zastrašovať alebo sa vyhrážať ktorémukoľvek z našich zamestnancov alebo zástupcov, ktorí sa podieľajú na poskytovaní akejkoľvek časti Webovej lokality pre vás.
 • Pokúšať sa obísť akékoľvek opatrenia Stránky určené na zabránenie alebo obmedzenie prístupu na Stránku alebo akúkoľvek jej časť.
 • Kopírovať alebo upravovať softvér stránky, okrem iného vrátane Flash, PHP, HTML, JavaScript alebo iného kódu.
 • S výnimkou prípadov povolených platnými zákonmi, dešifrovať, dekompilovať, rozoberať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér, ktorý tvorí alebo akýmkoľvek spôsobom tvorí súčasť týchto stránok.
 • S výnimkou prípadov, ktoré môžu byť výsledkom štandardného používania vyhľadávača alebo internetového prehliadača, používať, spúšťať, vyvíjať alebo distribuovať akýkoľvek automatizovaný systém, vrátane, ale bez obmedzenia, akéhokoľvek pavúka, robota, podvodného nástroja, škrabáka alebo offline čítačky, ktorá pristupuje na Stránku, alebo používať alebo spúšťať akýkoľvek nepovolený skript alebo iný softvér.
 • Používať nákupného agenta alebo sprostredkovateľa nákupu na nákupy na Stránke.
 • Vykonávať akékoľvek neoprávnené používanie lokality vrátane zhromažďovania používateľských mien a/alebo e-mailových adries používateľov elektronickými alebo inými prostriedkami na účely zasielania nevyžiadaných e-mailov alebo vytvárania používateľských účtov automatizovanými prostriedkami alebo pod falošnými zámienkami.
 • Používať Stránku ako súčasť akejkoľvek snahy konkurovať nám alebo inak používať Stránku a/alebo Obsah na akékoľvek úsilie generujúce zisk alebo komerčné podnikanie.

6. PRÍSPEVKY GENEROVANÉ POUŽÍVATEĽMI

Stránka vás môže vyzvať na chatovanie, prispievanie alebo účasť na blogoch, diskusných fórach, online fórach a iných funkciách a môže vám poskytnúť možnosť vytvárať, odosielať, zverejňovať, zobrazovať, prenášať, predvádzať, publikovať, distribuovať alebo vysielať obsah a materiály nám alebo na stránke, okrem iného vrátane textu, písomností, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentárov, návrhov alebo osobných informácií alebo iných materiálov (ďalej len "príspevky"). Príspevky môžu byť viditeľné pre ostatných používateľov Stránky a prostredníctvom webových stránok tretích strán. So všetkými Príspevkami, ktoré odovzdáte, sa preto môže zaobchádzať ako s nedôvernými a nevlastníckymi. Keď vytvoríte alebo sprístupníte akékoľvek Príspevky, vyhlasujete a zaručujete, že:

 • Vytváranie, distribúcia, prenos, verejné zobrazovanie alebo predvádzanie a prístup k vašim príspevkom, ich sťahovanie alebo kopírovanie neporušuje a nebude porušovať vlastnícke práva vrátane, ale nie výlučne, autorských práv, patentov, ochranných známok, obchodného tajomstva alebo morálnych práv akejkoľvek tretej strany.
 • Ste autorom a vlastníkom alebo máte potrebné licencie, práva, súhlasy, uvoľnenia a povolenia na používanie a oprávnenie nás, stránky a ostatných používateľov stránky používať vaše Príspevky akýmkoľvek spôsobom, ktorý predpokladá stránka a tieto Podmienky používania.
 • Máte písomný súhlas, uvoľnenie a/alebo povolenie každej identifikovateľnej jednotlivej osoby vo vašich Príspevkoch na použitie mena alebo podobizne každej takejto identifikovateľnej jednotlivej osoby, aby ste umožnili zaradenie a použitie vašich Príspevkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý predpokladá Stránka a tieto Podmienky používania.
 • Vaše Príspevky nie sú nepravdivé, nepresné ani zavádzajúce.
 • Vaše príspevky nie sú nevyžiadanou alebo neoprávnenou reklamou, propagačnými materiálmi, pyramídovými schémami, reťazovými listami, spamom, hromadnými zásielkami ani inými formami získavania informácií.
 • Vaše príspevky nie sú obscénne, oplzlé, lascívne, oplzlé, násilné, obťažujúce, hanlivé, ohováračské alebo inak nevhodné (podľa nášho rozhodnutia).
 • Vaše príspevky nikoho nezosmiešňujú, nezosmiešňujú, neznevažujú, nezastrašujú ani nezneužívajú.
 • Vaše Príspevky sa nepoužívajú na obťažovanie alebo ohrozovanie (v právnom zmysle týchto pojmov) iných osôb a na propagáciu násilia voči konkrétnej osobe alebo skupine osôb.
 • Vaše príspevky neporušujú žiadny platný zákon, nariadenie alebo predpis.
 • Vaše príspevky neporušujú práva na súkromie alebo publicitu žiadnej tretej strany.
 • Vaše príspevky neporušujú žiadny platný zákon týkajúci sa detskej pornografie alebo inak určený na ochranu zdravia alebo blaha maloletých.
 • Vaše príspevky neobsahujú žiadne urážlivé komentáre, ktoré súvisia s rasou, národnostným pôvodom, pohlavím, sexuálnymi preferenciami alebo fyzickým postihnutím.
 • Vaše Príspevky inak neporušujú žiadne ustanovenie týchto Podmienok používania ani žiadny platný zákon alebo predpis, ani neodkazujú na materiál, ktorý porušuje tieto Podmienky používania.

Akékoľvek používanie stránky v rozpore s vyššie uvedeným porušuje tieto Podmienky používania a môže mať okrem iného za následok ukončenie alebo pozastavenie vašich práv na používanie stránky.

7. LICENCIA NA PRÍSPEVOK

Umiestnením svojich príspevkov na ktorúkoľvek časť stránky nám automaticky udeľujete a vyhlasujete a zaručujete, že máte právo udeliť neobmedzené, neobmedzené, neodvolateľné, trvalé, nevýhradné, prenosné, bezplatné, plne zaplatené, celosvetové právo a licenciu na hosťovanie, používanie, kopírovanie, reprodukciu, zverejňovanie, predaj, ďalší predaj, publikovanie, vysielanie, prepisovanie, archivovanie, ukladanie, cache, verejne predvádzať, verejne zobrazovať, preformátovať, prekladať, prenášať, robiť výňatky (vcelku alebo čiastočne) a distribuovať takéto príspevky (vrátane, bez obmedzenia, vášho obrazu a hlasu) na akýkoľvek komerčný, reklamný alebo iný účel a pripravovať odvodené diela alebo začleňovať takéto príspevky do iných diel a udeľovať a povoľovať sublicencie na vyššie uvedené. Používanie a šírenie sa môže uskutočňovať v akýchkoľvek mediálnych formátoch a prostredníctvom akýchkoľvek mediálnych kanálov.

Táto licencia sa vzťahuje na akúkoľvek formu, médium alebo technológiu, ktorá je v súčasnosti známa alebo bude vyvinutá v budúcnosti, a zahŕňa naše používanie vášho mena, názvu spoločnosti a názvu franšízy, podľa potreby, a akýchkoľvek ochranných známok, servisných značiek, obchodných názvov, log a osobných a komerčných obrázkov, ktoré ste poskytli. Vzdávate sa všetkých morálnych práv na svoje Príspevky a zaručujete, že morálne práva na vaše Príspevky neboli uplatnené iným spôsobom.

Na vaše príspevky si neuplatňujeme žiadne vlastnícke právo. Vy si ponechávate plné vlastníctvo všetkých svojich príspevkov a akýchkoľvek práv duševného vlastníctva alebo iných vlastníckych práv súvisiacich s vašimi príspevkami. Nezodpovedáme za žiadne vyhlásenia alebo prehlásenia vo vašich Príspevkoch, ktoré ste poskytli v akejkoľvek oblasti na Webovej lokalite. Za svoje Príspevky na Webovú lokalitu nesiete výhradnú zodpovednosť a výslovne súhlasíte s tým, že nás zbavíte akejkoľvek zodpovednosti a zdržíte sa akýchkoľvek právnych krokov voči nám v súvislosti s vašimi Príspevkami.

Máme právo podľa vlastného uváženia:

 • upravovať, redigovať alebo inak meniť akékoľvek Príspevky;
 • preradiť akékoľvek Príspevky do vhodnejších kategórií a umiestniť ich na vhodnejšie miesta na Stránke; a
 • kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia predbežne skontrolovať alebo vymazať akékoľvek Príspevky.

Nemáme povinnosť monitorovať vaše Príspevky.

8. PODANIA

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek otázky, komentáre, návrhy, nápady, spätná väzba alebo iné informácie týkajúce sa Webovej lokality ("Podania"), ktoré nám poskytnete, nie sú dôverné a stávajú sa naším výhradným vlastníctvom. Budeme vlastniť výhradné práva vrátane všetkých práv duševného vlastníctva a budeme mať právo na neobmedzené používanie a šírenie týchto Podnetov na akýkoľvek zákonný účel, komerčný alebo iný, bez toho, aby sme vám poskytli potvrdenie alebo náhradu. Týmto sa vzdávate všetkých morálnych práv na všetky takéto Podania a týmto zaručujete, že všetky takéto Podania sú vaše originálne alebo že máte právo takéto Podania odoslať. Súhlasíte s tým, že voči nám nebudete mať žiadne nároky na náhradu škody v prípade údajného alebo skutočného porušenia alebo zneužitia akéhokoľvek vlastníckeho práva k vašim Podaniam.

9. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TRETÍCH STRÁN

Stránka môže obsahovať (alebo vám môže byť prostredníctvom stránky zaslaná) odkazy na iné webové stránky (ďalej len "webové stránky tretích strán"), ako aj články, fotografie, texty, grafiku, obrázky, dizajny, hudbu, zvuk, video, informácie, aplikácie, softvér a iný obsah alebo položky, ktoré patria tretím stranám alebo pochádzajú od tretích strán (ďalej len "obsah tretích strán"). Takéto Webové stránky tretích strán a Obsah tretích strán nie sú nami skúmané, monitorované ani kontrolované z hľadiska presnosti, vhodnosti alebo úplnosti a nie sme zodpovední za žiadne Webové stránky tretích strán, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom Webovej stránky, ani za žiadny Obsah tretích strán zverejnený na Webovej stránke, dostupný prostredníctvom nej alebo nainštalovaný z nej, vrátane obsahu, presnosti, urážlivosti, názorov, spoľahlivosti, zásad ochrany osobných údajov alebo iných zásad uvedených na Webových stránkach tretích strán alebo v Obsahu tretích strán. Zahrnutie, prepojenie alebo povolenie používania alebo inštalácie akýchkoľvek Webových stránok tretích strán alebo akéhokoľvek obsahu tretích strán neznamená ich schválenie alebo podporu z našej strany. Ak sa rozhodnete opustiť Webovú lokalitu a vstúpiť na Webové lokality tretích strán alebo použiť či nainštalovať akýkoľvek Obsah tretích strán, robíte tak na vlastné riziko a mali by ste si byť vedomí, že tieto Podmienky používania sa už ďalej neuplatňujú. Mali by ste si prečítať príslušné podmienky a zásady vrátane ochrany osobných údajov a postupov zhromažďovania údajov na všetkých webových stránkach, na ktoré prejdete zo Stránky alebo ktoré sa týkajú akýchkoľvek aplikácií, ktoré používate alebo inštalujete zo Stránky. Akékoľvek nákupy, ktoré uskutočníte prostredníctvom webových lokalít tretích strán, sa uskutočnia prostredníctvom iných webových lokalít a od iných spoločností a my nenesieme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s takýmito nákupmi, ktoré sú výlučne medzi vami a príslušnou treťou stranou. Súhlasíte a beriete na vedomie, že neschvaľujeme produkty alebo služby ponúkané na Webových stránkach tretích strán a vy nás zbavíte zodpovednosti za akúkoľvek škodu spôsobenú nákupom takýchto produktov alebo služieb. Okrem toho nás zbavíte zodpovednosti za akékoľvek straty, ktoré utrpíte, alebo škody, ktoré vám vzniknú v súvislosti s obsahom tretej strany alebo akýmkoľvek kontaktom s webovými stránkami tretej strany.

10. SPRÁVA LOKALITY

Vyhradzujeme si právo, ale nie povinnosť:

 • monitorovať stránku, či nedochádza k porušovaniu týchto podmienok používania;
 • podniknúť príslušné právne kroky proti každému, kto podľa nášho vlastného uváženia porušuje zákon alebo tieto Podmienky používania, okrem iného vrátane nahlásenia takéhoto používateľa orgánom činným v trestnom konaní;
 • podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia odmietnuť, obmedziť prístup, obmedziť dostupnosť alebo deaktivovať (v technologicky možnom rozsahu) akýkoľvek váš príspevok alebo jeho časť;
 • podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia, upozornenia alebo zodpovednosti odstrániť zo stránky alebo inak znefunkčniť všetky súbory a obsah, ktoré sú nadmerne veľké alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažujú naše systémy; a
 • inak spravovať Stránku spôsobom určeným na ochranu našich práv a majetku a na uľahčenie riadneho fungovania Stránky.

11. DOBA PLATNOSTI A UKONČENIE

Tieto Podmienky používania zostávajú v plnej platnosti a účinnosti, kým používate Stránku. BEZ OBMEDZENIA AKÉHOKOĽVEK INÉHO USTANOVENIA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA SI VYHRADZUJEME PRÁVO PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA ALEBO ZODPOVEDNOSTI ODOPRIEŤ PRÍSTUP K LOKALITE A JEJ POUŽÍVANIE (VRÁTANE BLOKOVANIA URČITÝCH IP ADRIES) AKEJKOĽVEK OSOBE Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU ALEBO BEZ DÔVODU, OKREM INÉHO AJ Z DÔVODU PORUŠENIA AKÉHOKOĽVEK VYHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO DOHODY OBSIAHNUTEJ V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA ALEBO AKÉHOKOĽVEK PLATNÉHO ZÁKONA ALEBO NARIADENIA. PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA MÔŽEME KEDYKOĽVEK A BEZ UPOZORNENIA UKONČIŤ VAŠE POUŽÍVANIE ALEBO ÚČASŤ NA STRÁNKE ALEBO VYMAZAŤ VÁŠ ÚČET A AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ STE ZVEREJNILI.

Ak z akéhokoľvek dôvodu zrušíme alebo pozastavíme vaše konto, máte zakázané registrovať sa a vytvárať nové konto pod svojím menom, falošným alebo požičaným menom alebo menom akejkoľvek tretej strany, a to aj v prípade, že môžete konať v mene tretej strany. Okrem zrušenia alebo pozastavenia vášho účtu si vyhradzujeme právo podniknúť príslušné právne kroky vrátane, ale bez obmedzenia, uplatnenia občianskoprávnych, trestnoprávnych a súdnych opatrení.

12. ÚPRAVY A PRERUŠENIA

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť, upraviť alebo odstrániť obsah stránky podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Nemáme však žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť alebo prerušiť celú Stránku alebo jej časť bez predchádzajúceho upozornenia. Za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo prerušenie prevádzky Stránok nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť.

Nemôžeme zaručiť, že Stránka bude vždy dostupná. Môžu sa vyskytnúť hardvérové, softvérové alebo iné problémy alebo potreba vykonať údržbu súvisiacu so stránkou, čo môže mať za následok prerušenia, oneskorenia alebo chyby. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť, revidovať, aktualizovať, pozastaviť, prerušiť alebo inak upraviť Webovú lokalitu bez toho, aby sme vás o tom informovali. Súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, škody alebo nepríjemnosti spôsobené nemožnosťou prístupu k Webovým stránkam alebo ich používania počas akýchkoľvek odstávok alebo prerušenia prevádzky Webových stránok. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok používania sa nebude vykladať tak, že nás zaväzuje udržiavať a podporovať Webovú lokalitu alebo poskytovať akékoľvek opravy, aktualizácie alebo vydania v súvislosti s ňou.

13. VYHLÁSENIE

STRÁNKA JE POSKYTOVANÁ V STAVE, V AKOM JE A V AKOM JE K DISPOZÍCII. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STRÁNKU A NAŠE SLUŽBY POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA ZRIEKAME VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, V SÚVISLOSTI SO STRÁNKOU A JEJ POUŽÍVANÍM, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYHLÁSENIA O PRESNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNKY ALEBO OBSAHU AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK, NA KTORÉ SA ODKAZUJE, A NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK

 • CHYBY, OMYLY ALEBO NEPRESNOSTI OBSAHU A MATERIÁLOV,
 • ZRANENIA OSÔB ALEBO ŠKODY NA MAJETKU AKEJKOĽVEK POVAHY, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU VÁŠHO PRÍSTUPU NA STRÁNKU A JEJ POUŽÍVANIA,
 • AKÝKOĽVEK NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVEROM A/ALEBO AKÝMKOĽVEK OSOBNÝM ÚDAJOM A/ALEBO FINANČNÝM INFORMÁCIÁM, KTORÉ SÚ NA NICH ULOŽENÉ, ALEBO ICH POUŽITIE,
 • AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO ZASTAVENIE PRENOSU NA STRÁNKU ALEBO Z NEJ,
 • AKÝCHKOĽVEK CHÝB, VÍRUSOV, TRÓJSKYCH KONÍ A PODOBNE, KTORÉ MÔŽU BYŤ NA STRÁNKU ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NEJ PRENESENÉ AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU A/ALEBO
 • AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO OPOMENUTIA V OBSAHU A MATERIÁLOCH ALEBO ZA AKÉKOĽVEK STRATY ALEBO ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZVEREJNENÉHO, PRENÁŠANÉHO ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÉHO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY. NERUČÍME, NESCHVAĽUJEME, NEGARANTUJEME ANI NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY PRODUKT ALEBO SLUŽBU, KTORÉ INZERUJE ALEBO PONÚKA TRETIA STRANA PROSTREDNÍCTVOM TEJTO STRÁNKY, AKEJKOĽVEK HYPERTEXTOVEJ WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO MOBILNEJ APLIKÁCIE, KTORÁ SA NACHÁDZA V AKOMKOĽVEK BANNERI ALEBO INEJ REKLAME, A NEBUDEME STRANOU ANI NIJAKO NEZODPOVEDÁME ZA MONITOROVANIE ŽIADNEJ TRANSAKCIE MEDZI VAMI A AKÝMIKOĽVEK POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB TRETEJ STRANY. ROVNAKO AKO PRI NÁKUPE PRODUKTU ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK MÉDIA ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ BY STE MALI POUŽÍVAŤ SVOJ NAJLEPŠÍ ÚSUDOK A V PRÍPADE POTREBY POSTUPOVAŤ OPATRNE.

14. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDEME MY ANI NAŠI RIADITELIA, ZAMESTNANCI ALEBO ZÁSTUPCOVIA NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO TRESTNÉ ŠKODY VRÁTANE UŠLÉHO ZISKU, UŠLÉHO PRÍJMU, STRATY ÚDAJOV ALEBO INÝCH ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH Z VÁŠHO POUŽÍVANIA STRÁNKY, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SME BOLI NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ. BEZ OHĽADU NA ČOKOĽVEK, ČO JE V TOMTO DOKUMENTE UVEDENÉ V ROZPORE, NAŠA ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU A BEZ OHĽADU NA FORMU ŽALOBY BUDE VŽDY OBMEDZENÁ NA NIŽŠIU SUMU, KTORÚ STE NÁM PRÍPADNE ZAPLATILI. ZÁKONY NIEKTORÝCH ŠTÁTOV USA A MEDZINÁRODNÉ ZÁKONY NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO VYLÚČENIE ČI OBMEDZENIE URČITÝCH ŠKÔD. AK SA NA VÁS TIETO ZÁKONY VZŤAHUJÚ, NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ ODMIETNUTIA ZODPOVEDNOSTI ALEBO OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ A MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA.

15. ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že nás, vrátane našich dcérskych spoločností, pridružených spoločností a všetkých našich príslušných vedúcich pracovníkov, zástupcov, partnerov a zamestnancov, budete brániť, odškodňovať a chrániť pred akoukoľvek stratou, škodou, zodpovednosťou, nárokom alebo požiadavkou, vrátane primeraných poplatkov a výdavkov na právne zastupovanie, ktoré vznikli akejkoľvek tretej strane v dôsledku alebo z dôvodu:

 • vašich príspevkov;
 • používania stránky;
 • porušenia týchto Podmienok používania;
 • akéhokoľvek porušenia vašich vyhlásení a záruk uvedených v týchto Podmienkach používania;
 • vášho porušenia práv tretej strany, okrem iného vrátane práv duševného vlastníctva; alebo
 • akéhokoľvek otvoreného škodlivého konania voči inému používateľovi stránky, s ktorým ste sa spojili prostredníctvom stránky. Bez ohľadu na vyššie uvedené si vyhradzujeme právo na vaše náklady prevziať výhradnú obhajobu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, za ktorú ste povinní nás odškodniť, a vy súhlasíte, že budete na svoje náklady spolupracovať pri obhajobe takýchto nárokov. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali o každom takomto nároku, žalobe alebo konaní, ktoré je predmetom tohto odškodnenia, hneď ako sa o ňom dozvieme.

16. ÚDAJE UŽÍVATEĽA

Budeme uchovávať určité údaje, ktoré prenesiete na stránku, na účely riadenia výkonu stránky, ako aj údaje týkajúce sa vášho používania stránky. Hoci vykonávame pravidelné rutinné zálohovanie údajov, za všetky údaje, ktoré prenášate alebo ktoré súvisia s akoukoľvek činnosťou, ktorú ste vykonali pomocou Webovej lokality, nesiete výhradnú zodpovednosť vy. Súhlasíte s tým, že voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie takýchto údajov, a týmto sa vzdávate akéhokoľvek práva na žalobu voči nám vyplývajúceho z takejto straty alebo poškodenia takýchto údajov.

17. RÔZNE

Tieto Podmienky používania a všetky zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme zverejnili na Webovej lokalite alebo v súvislosti s Webovou lokalitou, predstavujú úplnú dohodu a dojednanie medzi vami a nami. Ak neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok používania, nebude to znamenať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Tieto Podmienky používania platia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Kedykoľvek môžeme postúpiť akékoľvek alebo všetky naše práva a povinnosti na iné osoby. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu, škodu, oneskorenie alebo nečinnosť spôsobenú príčinou, ktorú nemôžeme ovplyvniť. Ak sa niektoré ustanovenie alebo časť ustanovenia týchto Podmienok používania označí za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, toto ustanovenie alebo jeho časť sa považuje za oddeliteľné od týchto Podmienok používania a nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení. Medzi vami a nami nevzniká žiadny spoločný podnik, partnerstvo, pracovnoprávny vzťah ani vzťah zastúpenia v dôsledku týchto Podmienok používania alebo používania Webových stránok. Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky používania sa nebudú vykladať v náš neprospech z dôvodu ich vypracovania. Týmto sa vzdávate akejkoľvek obrany, ktorú by ste mohli mať na základe elektronickej formy týchto Podmienok používania a absencie podpisu zmluvných strán pri uzatváraní týchto Podmienok používania.