avatar

Súkromie


1. AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

V skratke: Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď sa zaregistrujete v Službách, vyjadríte záujem o získanie informácií o nás alebo o našich produktoch a Službách, keď sa zúčastňujete na aktivitách v rámci Služieb alebo keď nás kontaktujete iným spôsobom.

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete: Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašej interakcie s nami a Službami, od vašich rozhodnutí a od produktov a funkcií, ktoré používate. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať nasledujúce informácie:

 • mená
 • e-mailové adresy

Citlivé informácie: Citlivé informácie nespracúvame.

2. AKO SPRACÚVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Vaše údaje spracúvame na účely poskytovania, zlepšovania a správy našich služieb, komunikácie s vami, bezpečnosti a prevencie podvodov a na dodržiavanie zákonov. S vaším súhlasom môžeme vaše údaje spracúvať aj na iné účely.

Vaše osobné údaje spracúvame z rôznych dôvodov v závislosti od toho, ako komunikujete s našimi službami, vrátane:

 • Na uľahčenie vytvárania a overovania účtov a na inú správu používateľských účtov. Vaše údaje môžeme spracúvať, aby ste si mohli vytvoriť účet a prihlásiť sa doň, ako aj udržiavať váš účet v prevádzkyschopnom stave.
 • Na záchranu alebo ochranu životne dôležitých záujmov jednotlivca. Vaše údaje môžeme spracúvať, ak je to potrebné na záchranu alebo ochranu životne dôležitého záujmu jednotlivca, napríklad na zabránenie vzniku škody.

3. NA AKÝCH PRÁVNYCH ZÁKLADOCH SA OPIERAME PRI SPRACÚVANÍ VAŠICH INFORMÁCIÍ?

V skratke: Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, keď sa domnievame, že je to nevyhnutné, a máme na to platný právny dôvod (t. j. právny základ) podľa platných právnych predpisov, napríklad s vaším súhlasom, na dodržiavanie zákonov, na poskytovanie služieb na uzavretie alebo plnenie našich zmluvných záväzkov, na ochranu vašich práv alebo na plnenie našich oprávnených obchodných záujmov.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) o ochrane osobných údajov vyžadujú, aby sme vysvetlili platné právne základy, o ktoré sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov. Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa tak môžeme opierať o nasledujúce právne základy:

 • Súhlas: Vaše údaje môžeme spracúvať, ak ste nám dali povolenie (t. j. súhlas) na použitie vašich osobných údajov na konkrétny účel. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 • Právne povinnosti: Vaše údaje môžeme spracúvať, ak sa domnievame, že je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností, napríklad na spoluprácu s orgánom činným v trestnom konaní alebo regulačným orgánom, na uplatnenie alebo obhajobu našich zákonných práv alebo na zverejnenie vašich údajov ako dôkazu v súdnom spore, do ktorého sme zapojení.
 • Životne dôležité záujmy: Vaše informácie môžeme spracúvať, ak sa domnievame, že je to nevyhnutné na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov tretej strany, napríklad v situáciách zahŕňajúcich potenciálne ohrozenie bezpečnosti akejkoľvek osoby.

4. KEDY A KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

V skratke: Žiadnej strane za žiadnych okolností neposkytujeme žiadne osobné údaje.

5. POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE A INÉ TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA?

V skratke: Na zhromažďovanie a ukladanie vašich informácií nepoužívame súbory cookie ani iné technológie sledovania.

Súbory cookie môžeme používať na ukladanie informácií súvisiacich s lokalitou a preferencií.

6. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

V skratke: Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje inak.

Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšiu dobu uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné právne požiadavky). Žiadny účel uvedený v tomto oznámení si nevyžaduje, aby sme uchovávali vaše osobné údaje dlhšie, ako je obdobie, počas ktorého majú používatelia u nás účet.

Keď nebudeme mať žiadnu pretrvávajúcu legitímnu obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, tieto údaje buď vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nebude možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v záložných archívoch), potom vaše osobné údaje bezpečne uložíme a izolujeme ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, kým nebude možné ich vymazať.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V skratke: V niektorých regiónoch, ako je Európsky hospodársky priestor (EHP), máte práva, ktoré vám umožňujú väčší prístup k vašim osobným údajom a kontrolu nad nimi. Svoje konto môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo zrušiť.

V niektorých regiónoch (ako EHP) máte určité práva podľa platných zákonov o ochrane údajov. Môžu zahŕňať právo:

 • požiadať o prístup k vašim osobným údajom a získať ich kópiu
 • požiadať o opravu alebo vymazanie
 • obmedziť spracovanie vašich osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností môžete mať aj právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Takúto žiadosť môžete podať tak, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti Kontakt.

Každú žiadosť posúdime a budeme konať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Ak sa nachádzate v EHP a domnievate sa, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu na ochranu údajov. Ich kontaktné údaje nájdete tu: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Odvolanie vášho súhlasu: Ak sa pri spracúvaní vašich osobných údajov spoliehame na váš súhlas, ktorý môže byť výslovný a/alebo implicitný v závislosti od platných právnych predpisov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete prostredníctvom stránky Kontakt.

Upozorňujeme však, že to nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním, ani na spracovanie vašich osobných údajov vykonávané na základe iných zákonných dôvodov spracovania, ako je súhlas, ak to príslušné právne predpisy umožňujú.

Informácie o účte

Ak by ste si kedykoľvek chceli skontrolovať alebo zmeniť informácie vo svojom účte alebo zrušiť svoj účet, môžete nás kontaktovať. Na základe vašej žiadosti o ukončenie účtu deaktivujeme alebo vymažeme váš účet a informácie z našich aktívnych databáz. Niektoré informácie si však môžeme ponechať v našich súboroch, aby sme zabránili podvodom, riešili problémy, pomáhali pri vyšetrovaní, presadzovali naše právne podmienky a/alebo dodržiavali platné právne požiadavky.

Cookies a podobné technológie: Väčšina webových prehliadačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Ak si to želáte, zvyčajne si môžete nastaviť prehliadač tak, aby súbory cookie odstraňoval a odmietal ich. Ak sa rozhodnete súbory cookie odstrániť alebo odmietnuť, môže to mať vplyv na niektoré funkcie alebo služby našich služieb. Ak sa chcete odhlásiť z reklamy založenej na záujmoch inzerentov v našich službách, navštívte stránku http://www.aboutads.info/choices/.

8. OVLÁDACIE PRVKY PRE FUNKCIE "NESLEDOVAŤ"

Väčšina webových prehliadačov a niektoré mobilné operačné systémy a mobilné aplikácie obsahujú funkciu alebo nastavenie Do-Not-Track ("DNT"), ktoré môžete aktivovať, aby ste vyjadrili svoje preferencie týkajúce sa ochrany osobných údajov, aby sa údaje o vašich aktivitách pri prehliadaní internetu nesledovali a nezhromažďovali. V tejto fáze ešte nebol dokončený jednotný technologický štandard na rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT. Preto v súčasnosti nereagujeme na signály prehliadača DNT ani na žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky oznamuje vašu voľbu nebyť sledovaný online. Ak bude prijatý štandard pre online sledovanie, ktorý budeme musieť v budúcnosti dodržiavať, budeme vás o tomto postupe informovať v revidovanej verzii tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

9. AKTUALIZUJEME TOTO OZNÁMENIE O SÚKROMÍ?

Stručne: Áno, toto oznámenie budeme aktualizovať podľa potreby, aby sme zostali v súlade s príslušnými zákonmi.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená aktualizovaným dátumom "Revidované" a aktualizovaná verzia bude účinná hneď, ako bude dostupná. Ak vykonáme podstatné zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, môžeme vás o tom informovať buď viditeľným umiestnením oznámenia o takýchto zmenách, alebo vám priamo zašleme oznámenie. Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie o ochrane osobných údajov často prezerali, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše údaje.

10. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V SÚVISLOSTI S TÝMTO OZNÁMENÍM?

Ak máte otázky alebo pripomienky k tomuto oznámeniu, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktnej stránky.

12. AKO MÔŽETE SKONTROLOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

Na základe platných zákonov vašej krajiny môžete mať za určitých okolností právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré od vás zhromažďujeme, zmeniť tieto údaje alebo ich vymazať. Ak chcete požiadať o preskúmanie, aktualizáciu alebo vymazanie svojich osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedených prostriedkov.